نقش ایدئولوژی اخلاقی بر میزان گرایش به معنویت در بین ورزشکاران استان اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش تحلیل نقش ایدیولوژی اخلاقی بر میزان گرایش به معنویت در بین ورزشکاران استان اصفهان بود. 

روش شناسی:

ژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری در پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران لیگ برتر اصفهان هستند. تعداد ورزشکاران طبق 400 نفر برآورد شده است. تعداد 196 نفر بر اساس نمونه گیری کوکران به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های دینداری کرمی و شعیری (1386) و ایدیولوژی های اخلاقی فورسیت (1990) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. از طریق آزمون مجدد و آماره آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه ها (88/0 و 93/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی و از بسته نرم افزاری آماری علوم اجتماعی نسخه 22 استفاده گردید.

یافته ها

یافته ها نشان داد ایدیولوژی های اخلاقی قادر است پنجاه درصد از تغییرات گرایش به معنویت ورزشکاران را توجیه کند.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج پژوهش پیرامون تاثیر ایدیولوژی های اخلاقی بر میزان گرایش به معنویت در بین ورزشکاران استان اصفهان، پیشنهاد می گردد سازمانهای متولی با تقویت ایدیولوژی های اخلاقی و نیز تقویت اخلاق در گرایش به معنویت در بین ورزشکاران اهتمام داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538808 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!