فرا تحلیل پژوهش های رابطه سبک رهبری دموکراتیک مربیان با رضایتمندی ورزشکاران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

سبک رهبری مربی را می‌‌توان به عنوان فرآیند اثرگذار بر فرد و گروهی که در دستیابی به اهداف تلاش می‌کنند تعریف کرد. سبک رهبری دموکراتیک، رفتارهایی هستند که به ورزشکار اجازه شرکت در تصمیم‌گیری مربوط به گروه را می‌دهند. رضایت ورزشکار به عنوان پیامد یا دستاورد کار مربی در تحقیقات رهبری در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در این حوزه در داخل کشور انجام گرفته است.

روش‌شناسی: 

جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه مقالات درباره رابطه سبک رهبری دموکراتیک و رضایتمندی ورزشکاران بود. در این فراتحلیل نتایج پژوهش‌هایی مورد مطالعه قرار گرفته است که از لحاظ روش‌شناختی شرایط لازم را احراز کرده باشد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز برای فراتحلیل از یک فرم کدگذاری استفاده شد. با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2)تعداد 7 مقاله انتخاب شد. این مطالعه با استفاده از تکنیک‌ محاسبه اندازه اثر انجام شد.

یافته‌ها: 

نتایج نشان داد که در تمامی تحقیقات، سبک رهبری دموکراتیک و رضایتمندی اثرگذار بوده که خروجی نرم افزار با میانگین اندازه اثر 25/0 این موضوع را تایید می‌کند و این میزان اندازه اثر گویای تاثیرگذاری کمتر از حد متوسط است. نمودار قیفی نشان داد یک تورش انتشار در مطالعات وجود دارد که بیانگر عدم انتشار بعضی مطالعات یا عدم دسترسی محققین به بعضی از مقالات یا نتایج مطالعات می‌باشد.

نتیجه‌گیری: 

یافته‌های حاصل از این فراتحلیل نشان داد که سبک رهبری دموکراتیک و رضایتمندی ورزشکاران تاثیری با میانگین اندازه اثر 25/0 دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538815 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!