تحلیل محیط و ارائه راهبردهای توسعه فوتبال در نظام آموزش و پرورش ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات راهبردی بود که با هدف تعیین راهبردهای توسعه فوتبال در نظام آموزش و پرورش ایران انجام شد. به این منظور با استفاده از نظرات صاحب‌نظران در قالب مصاحبه‌های کیفی و نیز برگزاری جلسات شورای راهبردی، ابتدا تحلیل محیط شامل شناسایی قوت‌ها، محدودیت‌ها، فرصت‌ها و ریسک‌ها انجام شد. سپس انتظار یا چشم‌انداز برای رشته ورزشی فوتبال در ورزش آموزش و پرورش تعیین شد. در پایان به منظور دستیابی به انتظار تدوین‌‌شده سه راهبرد اصلی تعیین شد. تقویت ارتباطات و تعاملات با نهادهای ورزشی و فوتبالی داخلی و خارجی، توسعه نظام آموزش و توسعه منابع انسانی فوتبال و توسعه نظام و فرآیندهای استعدادیابی فوتبال، سه راهبرد اصلی تعیین‌‌شده در این مطالعه بودند. به منظور تحقق راهبردهای تدوین‌‌شده فهرستی از برنامه های عملیاتی ارایه شد. لذا لازم است ضمن زمان بندی برنامه ها، بودجه مناسب هر یک پیش‌بینی و شاخص‌های ارزیابی نیز برای تحقق راهبردها مشخص شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538830 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!