نقش عرف اجتماعی در ایجاد دلبستگی غیرایمن به خداوند: مبتنی بر مدل قلب سلیم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف این پژوهش استفاده از معنویت های غیردینی برای آرامش، شادی، رضایت از زندگی به سبک شخصی، فارغ از آموزه های دینی، سبب تحول در زیست دینی مردم مسلمان می شود. این مطالعه با هدف تبیین نقش عرف اجتماعی در ایجاد گرایش به معنویت های فرادینی/ سکولار در جامعه ایران انجام شد. روش این پژوهش در مطالعه ترکیبی، مبتنی بر مدل کروسل و همکاران (2003) با رویکرد اکتشافی- تبیینی و نظریه قلب سلیم، داده های کیفی حاصل از:- مرور غیرنظامند و تحلیل محتوای قراردادی انواع مختلف معنویت، کاربردهای طب مکمل، نظریه شخصیت و نظریه آسیب شناسی معنوی مدل قلب سلیم، - داده های کمی حاصل از کاربردهای بالینی مدل، تلفیق شدند. اعتبار فرا استنباط های تحقیق، در بخش داده های کمی از طریق اعتبار درونی- بیرونی، در بخش داده های کیفی با «اعتمادپذیری» یا «شاخص قابلیت» سنجیده شدند. یافته های پژوهش منطبق کردن دین بر عرف و سبک زندگی الگوهای اجتماعی، سبب تغییر در گرایش محوری افراد از دلبستگی ایمن به خدا به سمت دلبستگی به غیر خدا می شود. عدم توانایی در تبیین معنوی هدف و معنای زندگی، معرفی رنج های زندگی به عنوان تاوان گناهان، با قطع دلبستگی ایمن به خدا، ایجاد پریشانی های معنوی و ناکارامدی معنای زندگی، افراد را به جستجوی آرامش و معنای زندگی از طریق معنویت فرا دینی / سکولار متمایل می کند. درنتیجه این پژوهش با توجه به تاثیر ارتباطات بین فردی و سبک زندگی الگوها در شکل گیری شخصیت افراد و نقش عرف اجتماعی در نوع دلبستگی به خدا، استفاده از پروتکل مراقبتی قلب سلیم برای تعمیق معنویت پیروان معنویت گرایی دینی توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
94 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538843 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!