بررسی گروه‏ های عاملی ترکیبات زیست‏فعال، توانایی رادیکال گیرندگی و فعالیت ضدمیکروبی عصاره آبی شنبلیله (Trigonella foenum) در شرایط برون تنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه به دلیل اثرات سمی آنتی اکسیدان ها و ترکیبات ضدمیکروبی سنتزی تمایل به استفاده از عصاره ها و اسانس ها افزایش یافته است. از این رو در این پژوهش میزان فنول و فلاونویید کل عصاره آبی گیاه شنبلیله، خواص آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و برهمکنش عصاره با آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و آمفوتریسین B بررسی شد. همچنین گروه های عاملی عصاره آبی توسط طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه مورد مطالعه قرار گرفت. میزان فنول کل عصاره برابر با 60/64 میلی گرم گالیک اسید در گرم عصاره و میزان فلاونویید کل برابر با 57/37 میلی گرم کویرستین در گرم عصاره بود. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره در 3 روش مهار رادیکال آزاد 1 و 1- دیفنیل- 2-پیکریل- هیدرازیل، روش مهار رادیکال آزاد 2 و 2-آزینوبیس (3- اتیل بنزوتیازولین 6- سلفونیک اسید) و روش رنگ بری بتاکاروتن- لینولییک اسید به ترتیب برابر با 55/60، 53/55 و 40/50 درصد بود. همچنین مشخص گردید که عصاره آبی گیاه شنبلیله دارای خاصیت ضدمیکروبی خوبی بوده و برهمکنش عصاره با آنتی بیوتیک های کلرامفنیکل و آمفوتریسین B اثر سینرژیستی را در برابر میکروارگانیسم های Escherichia coli، Enterobacter aerogenes، Staphylococcus aureus، Bacillus cereus و Candida albicans نشان داد. ازاین رو، عصاره آبی گیاه شنبلیله می تواند یک جایگزین مناسبی برای ترکیبات ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی سنتزی به شمار رود.

زبان:
فارسی
صفحات:
415 تا 426
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538941 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!