شناسایی ترکیبات شیمیایی، قدرت آنتی اکسیدانی، محتوای تام فنل و فلاونوئید کل و سمیت سلولی اسانس رزماری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رزماری با نام علمی Rosmarinus officinalis L. گیاهی از تیره نعناعیان می باشد که به دلیل داشتن خواص های گوناگون از جمله خواص دارویی، پزشکی و طعم دهنده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس رزماری به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل طیف سنج جرمی تعیین گردید. ارزیابی محتوای تام فنلی و فلاونویید اسانس رزماری به ترتیب با استفاده از روش های فولین- سیوکالتو و رنگ سنجی به کمک آلومینیوم کلراید صورت پذیرفت. ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی اسانس رزماری به دو روش DPPH و  ABTS محاسبه شد. میزان اثر سمیت سلولی اسانس رزماری بر رده های سلولی سرطان روده بزرگ  HT29 به روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. ترکیبات گروه های عاملی زیست فعال موجود در اسانس با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه بررسی شد. نتایج حاصل از تجزیه ترکیبات شیمیایی اسانس رزماری شامل 29 ترکیب بودند که در مجموع 22/94% از کل اسانس را شامل شدند. عمده ترین ترکیب شناسایی شده در اسانس رزماری ترکیب اوکالیپتول با میزان 13/40% بود. محتوای تام فنلی اسانس رزماری 55/72 میلی گرم گالیک اسید در گرم اسانس و میزان فلاونویید آن برابر با 36 میلی گرم کویرستین اکی والان در گرم اسانس بود. میزان سنجش مهار رادیکال آزاد در دو روش DPPH و ABTS به ترتیب برابر با 74/78% و 97/81% به دست آمد. نتایج مربوط به میزان سمیت سلولی اسانس رزماری نشان داد که اثر سیتوتوکسیک وابستگی زیادی به غلظت داشته و با افزایش غلظت اسانس میزان سمیت سلولی نیز افزایش یافت. تجزیه و تحلیل طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه حضور ترکیبات آلدهیدها، کتون ها، اسیدهای کربوکسیلیک، استرها و آلکن ها را اثبات نمود. نتایج مربوط به تمامی آزمون های اسانس رزماری نشان داد که این اسانس می تواند به عنوان یک منبع بالقوه در صنایع داروسازی و غذایی مورد استفاده قرار گیرد

زبان:
فارسی
صفحات:
467 تا 482
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538945 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!