اثر الیگوفروکتوز و ریزپوشانی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس رامنوزوس و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ژله فراسودمند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه با گسترش فرآورده های پروبیوتیک در بازارهای جهانی، لزوم مطالعه بیشتر در خصوص تولید فرآورده های جدید حاوی این باکتری ها بیشتر آشکار می شود. پروبیوتیک ها به عنوان میکروارگانیسم های زنده ای تعریف می شوند که در صورت مصرف به مقدار کافی، اثرات مفیدی بر سلامت میزبان خواهند گذاشت. در حال حاضر پروبیوتیک ها به صورت گسترده ای در تهیه محصولات غذایی مورد استفاده قرار می گیرند و تقریبا 65% از غذاهای فراسودمند را به خود اختصاص می دهند. هدف از این تحقیق بررسی اثر الیگوفروکتوز و ریزپوشانی بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوزوس، ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی ژله فراسودمند بود. در این تحقیق 7 تیمار (6 تیمار تست و 1 تیمار شاهد) با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. جهت مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن در سطح اطمینان 95 درصد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SAS استفاده شد. اثر زمان نگهداری بر مزه، بو، بافت، رنگ و پذیرش کلی معنی دار بود (05/0>p) اما اثر درصدهای مختلف الیگوفروکتوز به جز شاخص مزه بر سایر شاخص ها معنی دار نبود (05/0<p). نتایج نشان داد با افزایش زمان نگهداری شاخص های pH، زنده مانی باکتری پروبیوتیک، ماده خشک و شاخص های ارزیابی حسی (مزه، بو، بافت، رنگ و پذیرش کلی) کاهش و مقدار اسیدیته و سفتی بافت افزایش معنی داری یافت (05/0>p). همچنین با افزایش مقدار الیگوفروکتوز شاخص های pH و ماده خشک افزایش ولی اسیدیته کاهش یافت (05/0>p). علاوه بر این افزودن الیگوفروکتوز و ریزپوشانی باکتری باعث افزایش سفتی بافت و زنده مانی باکتری پروبیوتیک شد. نمونه حاوی باکتری ریزپوشانی شده و 3% الیگوفروکتوز به عنوان بهترین نمونه از نظر تعداد باکتری های پروبیوتیک (CFU/g 107) و ویژگی های حسی و فیزیکوشیمیایی طی دوره نگهداری انتخاب گردید. بنابراین امکان تولید ژله فراسودمند با کیفیت مطلوب وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
483 تا 497
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538946 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!