ارتباط خودپایشی قند خون با رفتار خودمدیریتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 با توجه به شیوع دیابت نوع یک در کودکان و اهمیت ویژه این دوره، خودمدیریتی امر بسیار مهمی در مدیریت بیماری محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودپایشی قند خون با رفتار خودمدیریتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع یک طراحی شد.

روش‌ها: 

پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بود که در سال 1400 روی 92 نفر از کودکان 9 تا 12 سال مبتلا به دیابت نوع 1 مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی بعثت در شهر همدان انجام شد. نمونه ها به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه های دموگرافیک، خودپایشی و خودمدیریتی دیابت چراغی و همکاران (1393) را تکمیل نمودند. داده‫ها با استفاده از نرم افزار SPSS-20 و آزمون‫های آماری تی مستقل و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

 میانگین نمرات ابعاد خودمدیریتی از جمله حیطه اندازگیری قند خون 3/50±14/63، رعایت انسولین درمانی  39/49±39/8، رعایت رژیم غذایی 10/36±41/48 و انجام فعالیت فیزیکی 4/69±19/60 بدست آمد. بین رفتار خودمدیریتی کل و ابعاد آن با خودپایشی قندخون ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (0/001>p).

نتیجه گیری

 نتایج، ارتباط معناداری را بین خودپایشی قندخون با رفتارهای خودمدیریتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 نشان داد. بنابراین توصیه می شود که خودپایشی قند خون توسط کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 با دقت و نظم بیشتری صورت گیرد تا کودک مبتلا به دیابت بتواند خودمدیریتی بهتری در رابطه با بیماری خود داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
267 تا 275
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.