تجربه پرستاران از مراقبت بیماران مبتلا به دلیریوم: یک مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

 دلیریوم یکی از اختلالات شایع است که به کرات در بیماران بستری در بیمارستان بروز می‌کند و با پیامدها و عوارض نامطلوبی همراه است. با توجه به نقش پرستاران در تعیین و پیشگیری از بروز دلیریوم، بررسی درک پرستاران در مراقبت از بیماران دلیریوم حایز اهمیت بسزایی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین تجربه پرستاران از مراقبت از بیماران مبتلا به دلیریوم انجام شد.

روش کار

 در این پژوهش از روش تحقیق کیفی با رویکرد تحلیل محتوی استفاده شد. پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان، جامعه پژوهش را تشکیل می دادند. 11 نفر از پرستاران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. رضایت به شرکت در مطالعه، حداقل مدرک کارشناسی و سابقه کار بیشتر از 5 سال از معیارهای انتخاب شرکت‌کنندگان برای مطالعه حاضر بود. جهت جمع آوری داده ها از روش بحث گروهی متمرکز استفاده شد. زمان، مکان برگزاری و طول مدت زمان جلسات با نظرات مدعوین در جلسات هماهنگ شد. مدت زمان هر یک از جلسات بحث گروهی متمرکز، 60 دقیقه بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی یا مرسوم مطابق با روش گرانهایم و لاندمن (2004) انجام شد.

یافته‌ها: 

نتایج نشان داد که پرستاران با توجه به تجارب خود، درک متفاوتی از دلیریوم داشته و عوامل متغیری را در بروز آن موثر دانستند. سه طبقه کلی حاصل از یافته‌های مطالعه حاضر شامل گم شدن در زمان و مکان، رفتار لجام گسیخته و ریشه‌های ظهور دلیریوم بودند. در این پژوهش زمینه‌‌سازهای فردی، غفلت خانواده، ارتباط ناکارآمد، ترس از ناشناخته‌ها و محیط بی‌ثبات از ریشه‌های ظهور دلیریوم شناخته شدند.

نتیجه‌گیری: 

مطابق تجارب پرستاران، دلیریوم با گم شدن بیمار در زمان و مکان و رفتارهای لجام گسیخته در وی مشخص می‌شود. همچنین آنها عواملی مانند زمینه‌سازهای فردی، ترس از ناشناخته‌ها، ارتباط ناکارآمد و محیط بی‌ثبات را بعنوان ریشه‌های موثر در ظهور دلیریوم بر‌شمردند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر و با توجه به نقش پرستاران در پیشگیری و کنترل دلیریوم، ضروری است گایدلاین‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه از دلیریوم مطابق با گایدلاین‌های بین المللی تدوین و مورد استفاده پرستاران قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
276 تا 288
فایل متن این مقاله در مگیران وجود ندارد!
دسترسی به متن مقالات تنها در صورت اعلام موافقت و همراهی نشریات با مگیران امکان پذیر است.
شایان ذکر است خدمات مگیران به نشریات به صورت رایگان ارایه می‌شود. کافی است هر نشریه ضمن اعلام موافقت کتبی خود با این خدمات فایل PDF مقالات را در اختیار ما قرار دهد.
شما نیز می‌توانید با پیشنهاد استفاده از خدمات مگیران به نشریه‌ای که مقاله شما در آن منتشر شده‌است آن را از این طریق در اختیار کاربران این پایگاه مرجع قرار دهید.