بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره گیاهان گل گاو زبان (Echium amoenum L.) و ختمی سیاه (Althaea rosea var. nigra) استخراج شده به روش خیساندن و فراصوت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره گل گاوزبان (Echium amoenum L) و ختمی سیاه (Althaea rosea var. Nigra) بود. عصاره ها از طریق روش خیساندن و فراصوت با استفاده از آب یا متانول به دست آمد. سپس محتوای فنل و فلاونویید، فعالیت مهار رادیکال های آزاد و ضدباکتریایی عصاره ها مورد بررسی قرار گرفت و آنالیز ترکیبات فنولی توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا انجام گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که یشترین میزان ترکیبات فنلی و آنتوسانین و فعالیت آنتی اکسیدانی در روش FRAP در نمونه ای که به روش فراصوت و حلال آب استخراج شده است، مشاهده گردید و عصاره های استخراج شده با روش خیساندن و حلال متانول بیشترین میزان ترکیبات فلانوییدی را دارا بودند. در بررسی فعالیت به دام اندازی رادیکال با دی فنیل پیکریل هیدرازیل، در هر دو عصاره به دست آمده به روش فراصوت غلظت کمتری IC50 تعیین گردید. نتایج حاصل از اثر مهارکنندگی عصاره ها بر فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز نشان داد که با افزایش غلظت عصاره اثر مهارکنندگی آن نیز افزایش یافت. مواد موثره شناسایی شده با دستگاه HPLC نشان داد که اسید سیرینجیک و اسید گالیک ماده موثره اصلی در عصاره ختمی سیاه و گل گاوزبان به ترتیب بودند. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن بود که فعالیت ضدباکتریایی عصاره ختمی به طور معنی داری بیشتر از عصاره گل گاو زبان بوده است. این مطالعه پیشنهاد می کند که عصاره های گل گاو زبان و ختمی سیاه را می توان به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در فرمول های غذایی گنجانید تا ویژگی های ارتقادهنده سلامت آنها را بهبود بخشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
53 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538971 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!