ارزیابی میزان اجرای مواد قانونی مرتبط با حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اجرای مواد قانونی مرتبط با حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه پرداخت.

روش کار

پژوهش ترکیبی متوالی در سال 1400 انجام شد. مرحله اول با هدف شناسایی اقدامات در 3 گام بررسی اسناد، فرم گردآوری داده و پالایش داده‌ها با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. مرحله دوم در 3 گام احصای شاخص‌ها ازطریق بررسی اسناد و فرم گردآوری داده، اولویت‌بندی از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته و درنهایت توافق جمعی و وزن‌دهی با نشست خبرگان از طریق چارچوب بحث انجام شد. در مرحله سوم، پرسشنامه مرحله قبل توسط 3 گروه دستگاه، خبرگان بیرونی و خبرگان ناظر تکمیل شد. 

یافته‌ها:

 برای ارزیابی مواد قانونی، 122 شاخص به تفکیک بندها استفاده شد. میانگین میزان پیشرفت احکام از نظر خبرگان ناظر 49درصد، خبرگان بیرونی 43درصد و نظر دستگاه با تفاوت زیاد 87درصد بود. 3 گروه ارزیاب درخصوص 35درصد بندها توافق داشتند. درخصوص موارد مورد اختلاف، حدود 60درصد از 29 بند نظر خبرگان ناظر و خبرگان بیرونی مشابه و غالبا دستگاه به خود امتیاز بسیار بیشتری داده است. تمرکز خبرگان بیرونی بیشتر روی شاخص‌های نتیجه‌ای و پیامدی بود. حدود 43درصد شاخص‌ها، جزو شاخص‌های سند پشتیبان یا شاخص‌های کمی دارای مستندات بودند.

نتیجه‌گیری: 

بررسی و ارزیابی پیشرفت برنامه‌‌های توسعه با عنایت به کلیات و جزییات، می‌تواند شامل شاخص‌های بسیار جزیی تا کلان باشد که در مطالعه حاضر مورد توجه قرار گرفت. استفاده از 3 گروه ارزیاب، استفاده از منابع مختلف برای احصای شاخص‌ها، تکیه بر مستندات رسمی ازجمله سند پشتیبان و دستگاه‌های ناظر و نیز ارایه میزان پیشرفت اجرای برنامه به تفکیک بندهای مواد قانونی از نقاط قوت دیگر این پژوهش است.

زبان:
فارسی
صفحات:
227 تا 240
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539014 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!