بررسی ارتباط وضعیت سواد سلامت با توان خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با پیر شدن جمعیت، بیماری‌های مزمن افزایش می‌یابد و سالمندانی که سواد سلامت ناکافی دارند، یکی از گروه‌های در معرض خطر در ارتباط با پرفشاری خون هستند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط وضعیت سواد سلامت و توان خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.

روش کار

مطالعه حاضر مطالعه‌ای مقطعی است که بر روی 301 سالمند مراجعه‌کننده به پلی‌کلینیک‌های تخصصی تامین اجتماعی شهر تهران در سال 1400 انجام شد. داده‌ها با روش نمونه‌گیری ساده با استفاده از ابزارهای آزمون کوتاه شده شناختی، پرسشنامه توانایی خود‌مراقبتی افراد سالمند، پرسشنامه سواد سلامت ایرانیان جمع‌آوری شد. سپس به‌وسیله آمارهای توصیفی، جدول توزیع فراوانی و آزمون‌های آماری استنباطی و همبستگی با نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار سنی شرکت کنندگان 2/7 ± 88/68 سال بود. میانگین و انحراف معیار شاخص خود‌مراقبتی افراد 1/9 ± 51/58 و میانگین و انحراف معیار نمره سواد سلامت 98/33 ± 74/110است. آنالیز همبستگی پیرسون، ارتباط مثبت و معناداری بین دو متغیر سطح سواد سلامت و توان خودمراقبتی نشان داد (0.001> p). همچنین میانگین نمره سواد سلامت برای مردان به صورت معناداری بالاتر از زنان بود (P= 0.001).

نتیجه گیری

نتایج گویای این موضوع است که مداخلات به‌منظور بهبود سواد سلامت برای افزایش توانایی رفتارهای خود‌مراقبتی در سالمندان مهم است و ارتقای سواد سلامت در سالمندان مبتلا به فشار خون بالا و ارایه مداخله و اطلاعات آموزشی به آنها ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
253 تا 263
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539016 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!