تاثیر استقرار برنامه بیمارستان مستقل بر شاخص های عملکردی در یکی از بیمارستان های دولتی استان قزوین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

باتوجه به هزینه‌های روز افزون بخش سلامت و ناکارآمدی و بهره‌وری نامناسب بخش دولتی، اعطای خودگردانی به بیمارستان‌ها در قالب برنامه بیمارستان مستقل به مرحله اجرا درآمد. هدف مطالعه بررسی تاثیر استقرار برنامه بیمارستان مستقل بر شاخص‌های عملکردی بیمارستان پایلوت در استان قزوین است.

روش کار

وضعیت 8 شاخص عملکردی بیمارستان پایلوت در در بازه زمانی 1399-1396 قبل و بعد از استقرار برنامه بیمارستان مستقل گردآوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تی زوجی و ویلکاکسون و سری زمانی منقطع در سطح معناداری (05/0> p) و با نرم‌افزار SPSS24 و STATA15 تحلیل شدند.

یافته‌ها:

 نتایج حاصل از آزمون تی زوجی و ویلکاکسون نشان می‌دهد استقرار برنامه بیمارستان مستقل بر شاخص‌های متوسط تخت فعال، تخت روز فعال و تعداد ترخیص تاثیر معنادار داشته است. بر اساس تحلیل حاصل از مدل سری زمانی منقطع، متوسط تخت فعال با 96/55 واحد، تخت روز‌اشغالی با 14/3357 واحد، درصد اشغال تخت با63/40 واحد تخت روز فعال با 51/1576 واحد و تعداد عمل‌های جراحی با 60/736 واحد میانگین افزایشی داشته و تعداد ترخیص با 92/47 واحد و متوسط مدت اقامت با 42/1 واحد میانگین کاهشی را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری:

 مطالعه حاضر تغییر معنا‌داری در شاخص‌های عملکردی را نشان نمی‌دهد. پیشنهاد می‌شو د مدیران و سیاست‌گذاران نظام سلامت درصورت تمایل به گسترش طرح مطالعات جامع و دقیقی در این زمینه به‌عمل آورند.

زبان:
فارسی
صفحات:
276 تا 287
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539019 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!