مدیریت زنجیره تامین چرخه ای: تحلیل ساختار شبکه و کتاب سنجی تولیدات علمی در وبگاه علوم و اسکوپوس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مدیریت زنجیره تامین چرخه ای یک موضوع تحقیقاتی در حال ظهور در اقتصاد چرخه ای است که در چند سال اخیر اهمیت پیدا کرده و هنوز هم برجسته است. ترکیب و یکپارچه سازی اقتصاد چرخه ای با مدیریت زنجیره تامین، با عنوان مدیریت زنجیره تامین چرخه ای است. این موضوع براساس طراحی و بازطراحی زنجیره تامین، با تفکر چرخه ای و شامل چشم انداز اقتصاد بدون زباله و چرخه های احیاکننده است؛ با این حال، مطالعات کمی به طور جامع پژوهش های منتشرشده این حوزه را بررسی کرده اند. تا جایی که دانسته شد این تحقیق یکی از اولین تلاش ها برای تحلیل ساختار شبکه های اجتماعی در این حوزه با روش های کتاب سنجی و علم سنجی است. هدف، نقشه برداری کتاب سنجی برای تحلیل ساختار شبکه اجتماعی، هم رخدادی، هم نویسندگی و هم استنادی در این حوزه با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه اجتماعی است. این مطالعه یک تحلیل کتاب سنجی ارایه می کند تا تولیدات علمی را در این موضوع با استفاده از نرم افزارهای منبع باز آر بیبلیومتریکس و وسویور نشان دهد. برای خوشه بندی، شبکه های همکاری و هم رخدادی، با استفاده از وسویور برای تشکیل یک شبکه نمای کلی برای بررسی سیستماتیک پژوهش مربوطه ایجاد شدند. جامعه آماری شامل اسناد استخراج شده از اسکوپوس و پایگاه علوم از سال 2010 تا 2021 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های علم سنجی و آمار توصیفی استفاده شده است. این مطالعه همچنین تحلیل هم رخدادی کلمات کلیدی، همکاری بین نویسندگان، کشورها، موسسات، استناد و تحلیل هم استنادی براساس داده های استخراج شده از اسکوپوس را ارایه می کند. در پایان پیشنهادهایی برای کاربرد و تحقیقات آینده ارایه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539045 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!