اثرات محافظتی ویتامین E در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از سرترالین بر دستگاه تولید مثلی و بیان ژن های Bcl-2، Caspase-3 و Hsp70-2 در بافت بیضه موش سوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سرترالین ازجمله داروهای ضدافسردگی است که گزارش های بحث برانگیزی در رابطه با عوارض این دارو بر روی دستگاه تولید مثل وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات محافظتی ویتامین E در برابر آسیب های ناشی از سرترالین بر دستگاه تناسلی موش نر انجام پذیرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی، 40 سر موش نر بالغ به هشت گروه پنج تایی تقسیم شدند. چهار گروه از موش ها ویتامین E را به میزان 100 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی به مدت 42 روز دریافت نمودند. به سه گروه از گروه های فوق بعد از دریافت ویتامین E، سرترالین به میزان 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی تجویز گردید. یک گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شده و سه گروه دیگر تنها سرترالین را به میزان 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی دریافت نمودند. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های خونی و بافتی بیضه جمع آوری و جهت بررسی های بیوشیمیایی، هیستوشیمیایی، شاخص های اسپرماتوژنز و همچنین بیان ژن های Bcl-2، Caspase-3 و Hsp70-2 مورد استفاده قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان دهنده افزایش معنی دار سطح مالون دی آلدیید، نیتریک اکساید، بیان ژن های Caspase-3 و Hsp70-2 و کاهش معنی داری در شاخص های اسپرماتوژنز، سطح ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، تستوسترون و بیان ژن Bcl-2 در گروه دریافت کننده سرترالین به میزان 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن بود (0/05>P). پارامترهای ذکر شده در گروه هایی که همراه سرترالین ویتامین E را نیز دریافت کرده بودند، بهبود یافته بود.

نتیجه گیری

ویتامین E می تواند اثرات منفی بر پارامترهای بیوشیمیایی، هیستوشیمیایی، شاخص های اسپرماتوژنز و همچنین بیان ژن های Bcl-2، Caspase-3 و Hsp70-2 در بافت بیضه موش های دریافت کننده سرترالین را بهبود بخشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539061 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!