بررسی نقش ال-آرژنین و ال-نیم در هیپوکمپ پشتی بر اضطراب، افسردگی و میزان BDNF مغز به دنبال استرس در موش نر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

نیتریک اکساید در ناحیه هیپوکمپ پشتی در پاسخ به فرآیندهای اضطراب و افسردگی به دنبال استرس درگیر است؛ لذا در این مطالعه، تاثیر ال-آرژنین و ال-نیم موجود در ناحیه هیپوکمپ‎پشتی بر اضطراب، افسردگی و میزان فاکتور رشد مشتق شده از عروق مغز در موش های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI استرس دیده مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها:

 استرس شوک الکتریکی (10 هرتز، ولتاژ 40 میلی ولت به مدت 60 ثانیه) به کف پای حیوان به مدت 4 روز پشت سرهم اعمال شد. ال-آرژنین و یا ال-نیم در سه دوز 1، 5 و 10 میکروگرم/موش به صورت دوطرفه در ناحیه هیپوکمپ پشتی پنج دقیقه قبل از شروع استرس شوک الکتریکی کف پا در هر روز تزریق شد. رفتارهای شبه-اضطراب، افسردگی و میزان فاکتور رشد مشتق شده از عروق مغز 24 ساعت بعد از آخرین روز استرس به ترتیب با استفاده از ماز بعلاوه مرتفع، تست شنای اجباری و الایزا اندازه گیری شد.

یافته ها:

 تزریق دوزهای مختلف ال-آرژنین و ال-نیم قبل از استرس در ماز بعلاوه مرتفع نشان داد که تعداد دفعات رفتن به بازوی باز کاهش می یابد. تعداد ورودی ها در بازوی بسته در گروه استرس نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. همچنین تزریق دوزهای مختلف ال-آرژنین و ال-نیم در هیپوکمپ پشتی قبل از استرس در تست شنای اجباری سبب کاهش معنی دار زمان شنا کردن و افزایش زمان غوطه وری و تقلا کردن در گروه استرس نسبت به گروه کنترل شد. علاوه براین، نتایج نشان داد که تزریق دوزهای مختلف ال-آرژنین و ال-نیم قبل از استرس تاثیری معنی داری بر میزان فاکتور رشد-مشتق شده از عروق مغزی ندارد.

نتیجه گیری:

 نیتریک اکساید در ناحیه هیپوکمپ پشتی احتمالا واکنش های اضطرابی و افسردگی القا شده ناشی از استرس شوک الکتریکی را واسطه گری می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539062 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!