مقایسه اثر ترکیب کتامین- رمی فنتانیل با ترکیب کتامین-پروپوفول بر درد، بی قراری و تغییرات همودینامیک در حین جا اندازی بسته شکستگی بینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

انتخاب داروی بیهوشی مناسب برای القا و نگهداری بیهوشی در ثبات همودینامیک و کنترل درد بیماران دارای اهمیت بسیار است. هدف از این مطالعه مقایسه ترکیب کتامین-رمی فنتانیل با ترکیب کتامین-پروپوفول بر روی درد، بی قراری و تغییرات همودینامیک بیماران در جا اندازی بسته شکستگی بینی است.

مواد و روش ها: 

این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور بر 80 بیمار دچار شکستگی بینی در کلاس بیهوشی 1 ASA که تحت عمل جراحی جااندازی بسته شکستگی بینی قرار گرفته انجام گردید. به بیماران گروه اول mg/kg 0/75 کتامین وµg/kg  2 رمی فنتانیل و به گروه دوم mg/kg 0/75 کتامین و mg/kg 1/5 پروپوفول جهت القای بیهوشی تجویز گردید. تغییرات همودینامیک (تعداد ضربان قلب، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک)، شدت درد، میزان بی قراری و همچنین بروز تهوع و استفراغ و تغییرات اشباع هموگلوبین شریانی از اکسیژن هنگام عمل جراحی، بلافاصله پس از القای بیهوشی و پس از عمل جراحی هر 15 دقیقه تا 2 ساعت ارزیابی شد.

یافته ها: 

بر اساس آنالیز آماری داده های جمع آوری شده بیماران، میانگین ضربان قلب و نمره شدت درد در گروه کتامین- رمی فنتانیل به طور معنی داری کمتر از گروه کتامین-پروپوفول بود (0/05 > P).). میانگین فشار خون سیستولی و دیاستولی و امتیاز سدایشن آژیتاسون در دو گروه تفاوت معنی دار آماری نداشت (0/05 < P). عارضه تهوع در گروه کتامین- رمی فنتانیل بالاتر و افت درصد اشباع اکسیژن در گروه کتامین- پروپوفول بالاتر بود (0/05 > P). تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر عارضه استفراغ وجود نداشت (0/05 < P).

نتیجه گیری:

 بر اساس نتایج این مطالعه استفاده از ترکیب کتامین- رمی فنتانیل در مقایسه با کتامین- پروپوفول در جا اندازی بسته شکستگی بینی، با ثبات همودینامیک بیشتر، بی دردی بالاتر و بروز آپنه و افت اشباع اکسیژن شریانی کمتر همراه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539064 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!