بررسی برخاست ذرات از لباس با استفاده از مدل های پخش آشفتگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
کاربر، یکی از مهمترین منابع تولید ذرات در یک فضای کنترل شده است. جریان اطراف فرد و ذرات روی لباس او نقش اساسی در توزیع ذرات در محیط دارند. چنین فضاهایی از دیدگاه لاگرانژی یا اویلری شبیه سازی شده اند. در این تحقیق، برخاست مجدد ذرات از لباس کاربر تحت سیستم های یک طرفه افقی وعمودی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، یک برنامه کامپیوتری برای بررسی اثرات مدل های مختلف پخش آشفتگی ذرات، مانند قدم زنی تصادفی گسسته، در یک فضای کنترل شده توسعه و مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، اثرات جهت جریان، سرعت و چگالی ذرات بر احتمال برخاست مجدد ذرات با قطرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد سیستم تک جهته ی عمودی نسبت به نوع افقی آن برتری دارد و افزایش سرعت جریان در سیستم عمودی تاثیر مثبت و برای افقی اثر منفی برای سطح تمیزی دارد. احتمال برخاست سیستم تکجهته ی عمودی برای ذرات 5 و 0.5 میکرون به ترتیب 177 و 355 درصد نسبت به سیستم افقی افزایش یافته است. شایان ذکر است که نتایج مدل های هم سانگرد و غیرهم سانگرد برای اندازه ذرات زیر 5 میکرون کاملا یکسان است.برای ذرات بالای 5 میکرون حداکثر اختلاف بین مدل همسانگرد ناهمسانگرد 138 درصد است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
141 تا 154
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539075 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!