طراحی کنترل یکپارچه پرواز ماهوارهبر چندمرحلهای به منظور قرار گرفتن ماهواره در مدار از پیش تعیین شده به روش کنترل تطبیقی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش یک روش نوین مبتنی بر کنترل تطبیقی بدون مدل برای هدایت و کنترل زیربهینه یک ماهوارهبر فرضی سهمرحلهای به منظور قرار دادن ماهواره در یک مدار از پیشتعیینشده استفاده میشود. به گونهای که نخست یک هدایت نامی از پیش طراحیشده برای مدل نامی سامانه در نظر گرفته میشود. سپس با استفاده از این روش، همزمان با تصحیح هدایت به میزان اندک، هم یک مدل لحظهای برای سیستم تخمین زده میشود و هم سیاست کنترلی استخراج میشود. تصحیح هدایت و تعیین سیاست کنترلی با در نظر گرفتن گذراندن مفروضات عملی حاکم بر مساله انجام میشود. نتایج شبیهسازی کارایی این روش، پایداری و همچنین مقاوم بودن آن در برابر عدم قطعیت در تغییرات ورودی و خروجی را برای این کلاس از سیستمها و اهداف کنترلی نشان می دهد. تصحیح هدایت و تعیین سیاست کنترلی با در نظر گرفتن گذراندن مفروضات عملی حاکم بر مساله انجام میشود. نتایج شبیهسازی کارایی این روش، پایداری و همچنین مقاوم بودن آن در برابر عدم قطعیت در تغییرات ورودی و خروجی را برای این کلاس از سیستمها و اهداف کنترلی نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
197 تا 212
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539104 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!