تاثیر میزبان های مختلف غلات بر ویژگی های رشد جمعیتی شب پره ی مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

شب پره ی مدیترانه ای آرد، Ephestia kuehniella Zeller، آفتی همه جازی بوده و دارای طیف میزبانی گسترده روی فرآورده های انباری است. در پژوهش حاضر، تاثیر ارقام و گونه های مختلف غلات شامل گندم (ارقام معراج، آفتاب و پایا)، جو (ارقام اکسین، فردان و فراز)، برنج (رقم هاشمی)، ذرت (هیبرید 704)، سورگوم (رقم اسپیدفید)، چاودار (رقم دانکو) و ارزن (رقم مرواریدی) روی فراسنجه های زیستی و جمعیتی شب پره ی مدیترانه ای آرد مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، برخی از ویژگی های شیمیایی و فیزیکی میزبان های مختلف غلات نیز مورد مطالعه قرار گرفت تا ارتباط احتمالی بین این خصوصیات با فراسنجه های جدول زندگی آفت  نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه نشان داد که طولانی ترین طول مدت دوره نابالغ بید آرد روی میزبان ارزن (57/66 روز) و کوتاه ترین دوره پیش از بلوغ روی میزبان های گندم (ارقام پایا و آفتاب)، برنج و ذرت بود. میزان زادآوری روی میزبان ارزن (92/2±10/49 تخم) به طور معنی داری کمتر از بقیه غلات بود، در حالی که بیش ترین مقدار آن روی میزبان ذرت (36/7±18/136 تخم) به دست آمد. بیشترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) مربوط به حشرات پرورش یافته روی میزبان ذرت (067/0 بر روز) و کمترین آن مربوط به حشرات پرورش یافته روی میزبان ارزن (033/0 بر روز) مشاهده شد. هم چنین، بین فراسنجه های زیستی آفت همبستگی مثبت یا منفی با درصد رطوبت، شاخص سختی، غلظت پروتیین و نشاسته غلات مختلف وجود داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که میزبان های ارزن و سورگوم به عنوان میزبان های نسبتا مقاوم و بالعکس، گندم (رقم معراج) و ذرت به عنوان مطلوب ترین میزبان جهت پرورش انبوه شب پره مدیترانه ای بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539106 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!