پیش تیمار مراحل نشوونمایی شب پره مدیترانه ای آرد با امواج فراصوت و تاثیر آن روی اثرات کشنده و زیرکشنده دمای پایین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امواج فراصوت و دماهای پایین روی ویژگی های زیستی و تولید مثلی حشرات اثر منفی دارند. با توجه به کنداثر بودن دماهای پایین، اثر پیش تیمار مراحل مختلف نشوونمایی شب پره مدیترانه ای آرد Ephestia kuehniella Zeller با امواج فراصوت و تاثیر آن روی اثرات کشنده و زیرکشنده دمای 4 درجه سلسیوس علیه حشرات کامل ظاهرشده بررسی شد. پیش تیمار تخم ها، لاروهای سنین اول و پنجم، شفیره ها، و پیش تیمار متوالی مراحل مختلف نشوونمایی با امواج و سپس قرار دادن حشرات کامل ظاهرشده در دمای پایین انجام شد. امواج دهی تخم ها به مدت 3 و 4 روز باعث کاهش مقادیر LT دمای پایین علیه آن ها شد. پیش تیمار لاروهای سنین اول و پنجم روی کاهش زمان های کشنده دمای پایین علیه حشرات کامل ظاهرشده بی تاثیر بود اما پیش تیمار شفیره ها به مدت 8 روز و پیش تیمار متوالی مراحل نشوونمایی به مدت 24، 33 و 40 روز باعث کاهش معنی دار مقادیر LT شد. همچنین، پیش تیمار تخم ها و لاروهای سن اول با امواج فراصوت روی طول عمر، زادآوری و درصد تفریخ تخم های حشرات کامل ظاهرشده غیرمعنی دار بود. امواج دهی لاروهای سن پنجم و شفیره ها روی طول عمر و زادآوری معنی دار ولی روی تفریخ تخم ها معنی دار نبود. سرمادهی حشرات کامل ظاهرشده در تمام موارد روی این صفات معنی دار بود. به طور کلی، پیش تیمار برخی مراحل نشوونمایی مانند لاروها و شفیره های این شب پره و احتمالا سایر شب پره های انباری مشابه با امواج فراصوت می تواند علاوه بر کاهش مقادیر LT دماهای پایین علیه حشرات کامل، اثرات منفی این دماها روی جنبه های تولید مثلی آن ها را تشدید نماید. این نتایج می توانند در مبارزه با آفات انباری مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539111 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!