ارزیابی کارایی جدایه های بومی قارچ Beauveria bassiana در مهار زنجرک مهاجم Orosanga japonica

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زنجرکOrosanga japonica  آفت مهاجم و چندخوار در منطقه پالیارکتیک است که در سال 1389 از شمال ایران از روی درختان مرکبات جمع آوری شد. پوره ها و حشرات کامل این آفت با تغذیه از شیره گیاهی و ترشح زیاد عسلک به گیاهان مختلف خسارت اقتصادی وارد می کنند. علیرغم شیوه های مختلف مدیریتی، مهار موفقیت آمیز این آفت به دلیل رشد و تکثیر سریع آن دشوار است. در مطالعه حاضر، طی جنگل گردی در مناطق پراکنش این آفت در استان مازندران، لاروهایی که به قارچ آلوده بودند، مشاهده شدند. پس از بررسی های ریخت شناسی و مولکولی، دو جدایه ی بومی قارچ بیمارگر حشرات (EPFs)، Beauveria bassiana شناسایی شد. این جدایه ها دارای پرگنه های سفید تا کرم رنگ با لبه های نامنظم و ظاهر پودری، ساختارهای زایشی و کنیدی هایی با ریخت شناسی، اندازه و رنگ معمول گونه ی B. bassiana بودند. شناسایی جدایه های قارچی با تکثیر و توالی یابی nrITS با استفاده از آغازگرهای ITS1F و ITS4 انجام شد. تحلیل مقایسه ای توالی های ITS با توالی های نوکلیوتیدی پایگاه داده GenBank، شباهت 100-99 درصد با B. bassiana را نشان داد. کارایی دو جدایه ی قارچ بیمارگر حشرات در برابر حشره کامل آفت مذکور در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر LC50 جدایه ی 1 و جدایه ی 2 به ترتیب 106 × 0/4 و 106 × 3/3 کنیدی در میلی لیتر (روش غوطه وری برگ) و به ترتیب 106 × 4/5 و 106 × 7/4 (روش پاشش مستقیم) روی حشرات کامل زنجرک در شرایط آزمایشگاهی پس از 96 ساعت از تیمار، در دمای 25 درجه ی سلسیوس و رطوبت نسبی 60 درصد بود. یافته های این پژوهش می تواند برای ایجاد یک راه برد مدیریت کارآمد در مهار آفت مهاجمO. japonica  و ساخت قارچ کش بومی مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
149 تا 163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539115 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!