مطالعه سرانجام بیماران بستری در بخش اورژانس بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر با شکایت غیراختصاصی ضعف و بی حالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

داشتن ضعف و بی حالی و احساس نیاز به خدمات اورژانس بیمارستانی یکی از مهم ترین علل مراجعه بیماران به اورژانس بیمارستان ها می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین میزان ابتلا و مرگ ومیر بیماری ها با ضعف و بی حالی مراجعه کنندگان انجام شد.

مواد و روش ها:

 مطالعه حاضر به صورت مشاهده ای و آینده نگر در بخش اورژانس بیمارستان های رسول اکرم و فیروزگر انجام گرفت. بیماران توسط تیم ارزیابی کننده در واحد تریاژ اورژانس توسط ابزار معتبر بین المللی تریاژ "شاخص شدت اورژانس (ESI) " به 5 گروه تقسیم شدند. بیماران به مدت 2 ماه پس از زمان ترخیص پیگیری شدند و وضعیت بیمار از لحاظ بیماری، سلامت یا مرگ مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج

در بین سطوح 1 و 2 (بیمار با شرایط سطح حدت بالا) و 3 (نیاز بیمار به دو یا بیشتر از تسهیلات اورژانس در صورت عدم اختلال در علایم حیاتی)، سطح 3 بیشترین فراوانی مراجعه را داشت (9/61 درصد). 7/90 درصد بیماری زمینه ای داشتند و 1/66 درصد از بیماران در زمان مراجعه دارو مصرف می کردند. در همان مراجعه اول 11 درصد از بیماران فوت کرده اند. در پیگیری اولیه 7/23 درصد افراد همچنان بیمار بودند، 7/40 درصد بهبودی پیدا کرده بودند و 8/17 درصد آنان فوت کرده بودند.

نتیجه گیری: 

نتایج نشان داد در پیگیری نهایی 3/9 درصد افراد همچنان بیمار بودند؛ میزان بیماران بهبود یافته در پیگیری نهایی 1/44 درصد بود و درصد فراوانی فوتی ها در پیگیری نهایی 6/24 درصد بود. درصد مرگ ومیر بالا نشان از این دارد که نگرانی بیماران نه به خاطر داشتن ضعف و بی حالی، به خاطر بیماری زمینه ای خطرناک بوده است که آن ها را مجاب به مراجعه به بیمارستان کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539116 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!