بازتاب مبانی طریقت چشتیه در سبع سنابل میرعبدالواحد بلگرامی با تاکید بر مکتب معناگرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
میرعبدالواحد بن ابراهیم بن قطب الدین بن ماهرو بلگرامی(1161 1095 ه.ق)، از علمای متبحر و صوفی مشرب هندوستان است که مشرب عرفانی اش چشتیه بوده و کتاب «سبع سنابل» از آثار وی است. هدف پژوهشگر در این مقاله، معرفی، بررسی آداب، باورها و اندیشه های طریقت چشتیه در «سبع سنابل» میرعبدالواحد بلگرامی است. این مقاله به شیوه سندکاوی و کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. ضمن معرفی نویسنده، آثار، مبانی فکری و عرفانی وی نیز در ترازوی نقد قرار گرفته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد از لحاظ فکری، نویسنده بیش از هر چیز تحت تاثیر اندیشه و مشرب فکری طریقت چشتیه همچون خرق پوشی، آداب مرید و مراد، ذکر، مراقبه، سماع، چله نشینی، شریعتمداری و... بوده، لذا به آداب، اندیشه ها و مبانی فکری طریقت چشتیه پرداخته و به آنها اشاره کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد از لحاظ فکری، نویسنده بیش از هر چیز تحت تاثیر اندیشه و مشرب فکری طریقت چشتیه همچون خرق پوشی، آداب مرید و مراد، ذکر، مراقبه، سماع، چله نشینی، شریعتمداری و... بوده، لذا به آداب، اندیشه ها و مبانی فکری طریقت چشتیه پرداخته و به آنها اشاره کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539193 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!