اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبردهای مقابله با درد و خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد نوروپاتیک مزمن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

بیماری های نوروپاتیک، وضعیت های تحلیل برنده عصبی و یک گروه وسیع و سخت از بیماری های اعصاب محیطی در انسان می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر راهبرد های مقابله با درد و خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد نوروپاتیک مزمن بود.

مواد و روش ها:

 این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه ی بیماران مبتلا به درد نوروپاتیک مزمن مراجعه کننده به بیمارستان روحانی و مطب شخصی متخصص مغز و اعصاب، واقع در شهر بابل، در سال 1400 بود که به روش نمونه گیری هدفمند، 30 شرکت کننده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل  قرار گرفتند. هر دو گروه پرسشنامه های راهبرد های مقابله با درد (روزنشتایل و کیف، 1985) و خودکارآمدی درد (نیکولاس، 1989) را در پیش آزمون تکمیل نمودند. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 8 جلسه 120 دقیقه ای، هفته ای یک بار برای گروه آزمایش اجرا شد در حالی که گروه کنترل هیچ گونه درمانی را دریافت نکرد. پس از اتمام دوره درمانی برای هر دو گروه پس آزمون و 2 ماه پس از اجرای پس آزمون، آزمون پیگیری اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر ، با نرم افزار SPSS-18 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:

 نتایج نشان داد که در پس آزمون تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل در نمره ی خرده مقیاس های مقابله با درد در توجه برگردانی، تفسیر مجدد از درد، فاجعه آفرینی، نادیده انگاشتن درد، امیدواری- دعا، گفتگو با خود،  افزایش فعالیت و نیز خودکارآمدی (0/01 > P) وجود دارد. نتایج درمان در مرحله پیگیری حفظ شد.

نتیجه گیری: 

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند در بهبود راهبردهای مقابله با درد و افزایش خودکارآمدی درد افراد مبتلا به درد نوروپاتیک مزمن موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539248 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!