ارائه مدل کیفیت خدمات با تاکید بر رضایت مشتریان در صنعت رستوران داری با رویکرد داده بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
گسترش رستوران ها و شدت یابی رقابت میان آن ها، مساله کیفیت خدمات در راستای رضایت مشتریان را مطرح ساخته است. پژوهش از نوع کیفی و روش پژوهش، داده بنیاد است. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، مصاحبه و جامعه آماری پژوهش شامل مدیران رستوران های تهران و آشنا به علم بازاریابی بوده اند. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شده و در نهایت 15 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها نیز از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) صورت پذیرفت. از نتایج کدگذاری داده ها، 63 مفهوم و 26 مقوله شناسایی شدند. مدل پژوهش با توجه به ابعاد رویکرد داده بنیاد یعنی شرایط علی (تحقیقات بازار، شایستگی های خدماتی، بهداشت غذایی رستوران و مشتری مداری)، پدیده اصلی (نحوه عرضه غذا برای مشتری، همدلی کارکنان، محیط فیزیکی (ملموس) رستوران، ایجاد اعتماد مشتری و پاسخ دهی رستوران)، شرایط زمینه ای (شرایط اجتماعی موجود، وضعیت رقابتی، مسایل فرهنگی، توسعه رستوران داری و ارزش های اسلامی)، عوامل مداخله گر (عوامل مسیولیت اجتماعی، انتظارات مشتری و هزینه های پرداختی مشتری)، راهبردها (پاسخ به نیازهای مشتری، مدیریت کیفیت مستمر، راهبردهای مدیریتی، توانمندسازی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری) و پیامدها (رضایت مشتری، وفاداری مشتری، عملکرد اجرایی رستوران و رفتار خرید مشتری) ارایه شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539268 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!