طراحی مدل بهینه انتخاب تامین کننده با محوریت برند در شرکت ساپکو (مطالعه موردی : شرکت دانش بنیان میلان چسب)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

جهت ارایه و طراحی مدل بهینه در وهله اول معیارهای فعلی انتخاب تامین کننده در شرکت طراحی و مهندسی قطعات ایران خودرو (ساپکو) بررسی شد . جامعه آماری تحقیق شامل 14 نفر از خبرگان شرکت ساپکو می باشد ، که مصاحبه تخصصی با آنان به عمل آمد. بعد از اتمام مصاحبه ، ضمن تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش ، نتیجه گیری و نهایتا مدل طراحی گردید. با بررسی ضریب رگرسیونی و میزان همبستگی متغیرها مشخص گردید ، تنها مولفه های توان طراحی و تولید ، سیستم های مدیریت کیفیت و توان مالی ارتباط قوی و مستقیم با اعتبار برند داشته اند (تایید فرضیه های شماره 1، 2، 4 ، 9) . نهایتا ضریب تعیین مدل در این آزمون 42/0 درصد براورد شد. به این معنی که در مدل تایید شده نهایی 42 درصد از تغییرات متغیر انتخاب سازنده از متغیرهای اعتبار برند ، توان طراحی و تولید ، سیستم مدیریت کیفیت ، توان مالی و... تاثیر می گیرد .لذا شرکتهای تامین کننده قطعات از جمله شرکت دانش بنیان میلان چسب جهت انتخاب توسط ساپکو به عنوان تامین کننده برتر بایستی به عوامل تایید شده مدل اهتمام بیشتری در مقایسه با سایر متغییرهای مقاله داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539269 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!