ارائه مدل اشتیاق کارآفرینانه تیمی در شتابدهنده ها با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
اشتیاق و انگیزه در تیم های کارآفرینانه تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کارها دارد. با توجه به تیمی شدن فعالیت های کارآفرینی در عصر جدید، بررسی نقش محیط در عواطف و اشتیاق تیم ها در مراکز ارایه دهنده خدمات به تیم های استارتاپی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل اشتیاق کارآفرینانه تیمی در شتابدهنده انجام شده است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیاد (رویکرد اشتراوس و کوربین) صورت پذیرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و نمونه گیری نظری به روش هدفمند انجام شده و بعد از انجام 13 مصاحبه به اشباع نظری رسیده است. نتایج پژوهش در غالب مدل پارادایمی شامل اشتیاق کارآفرینانه تیمی به عنوان مقوله محوری، شرایط علی (خدمات مالی، مکان فیزیکی، آموزش و مربیگری)، عوامل زمینه ای (کانون اشتیاق کارآفرینانه تیمی)، عوامل مداخله گر (گرایش کارآفرینانه و خودکارآمدی)، راهبردها (راهبردهای بیرونی و راهبردهای درونی) و پیامدها (تکرارپذیری و مقیاس پذیری مدل کسب و کار، گسترش بازار و...) ترسیم گردید. خدمات ارایه شده در مراکز شتابدهنده تاثیر قابل توجهی بر اشتیاق کارآفرینانه تیم های استارتاپی دارد که می تواند عملکرد تیم و در نتیجه موفقیت دوره های شتابدهی را تحت تاثیر قرار دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539271 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!