طراحی و روانسنجی ابزار تعیین عوامل خلق ارزش برای مشتریان بانکداری شرکتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
ایجاد زنجیره ی خلق ارزش، برای آن دسته از مشتریان بانک ها که سهم قابل توجهی از منابع مالی، فرصت ها و پتانسیل های موجود در بازارهای مالی از جهت جذب منابع، تخصیص و سرمایه گذاری و انجام فعالیت های مالی و اقتصادی را به خود اختصاص می دهند، ضروری است. این بخش از مشتریان شامل مشتریان حقوقی و یا به عبارتی شرکت ها و موسسات دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی می باشند. هدف این پژوهش طراحی ابزار مناسب جهت تعیین عوامل خلق ارزش و بررسی روایی و پایایی آن می باشد. ابتدا با استفاده از روش گلوله برفی خبرگان، متخصصان کلیدی و مشتریان شرکتی در بانک رفاه استان های تهران و اصفهان شناسایی شدند، که با توجه به اشباع نظری محققین تعداد 18 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. سپس با استفاده از نظرات آنها 61 گویه پرسشنامه استخراج شد و با محاسبه نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا تعداد گویه های قابل قبول به 51 مورد کاهش یافت و با استفاده از آلفای کرونباخ و ICC پایایی پرسشنامه تایید گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!