شناسایی ابعاد سیستم کسب و کار در مدل مهندسی مجدد در صنعت بانکداری دولتی با تاکید بر مشتری مداری- یک تحقیق نظریه داده بنیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد سیستم کسب و کار در مدل مهندسی مجدد در صنعت بانکداری دولتی با تاکید بر مشتری مداری می باشد. تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده و در آن از تیوری گراندد(داده بنیاد) استفاده شد. بنابراین روش تحقیق از حیث هدف بنیادی است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان بانک شاغل در بخش های مختلف صنعت بانکداری شهر تهران می باشند. نمونه گیری غیر احتمالی بوده و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه می یابد که بر این اساس با 11 نفر مصاحبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری داده ها(باز، محوری، گزینشی) استفاده شد، که شامل یادداشت برداری در هنگام کدگذاری، ارتباط مقوله ها با یکدیگر و در نهایت تدوین نهایی تیوری است. نتایج نشان داد که پنج بعد یا عامل تامین منافع حداکثری ذینفعان صنعت بانکداری، سرعت و ارزانی خدمات، اعمال قوانین و استانداردها، رعایت چارچوب های مدیریت بانکداری و ایجاد و بهبود روش های منتهی به مشتریان صنعت بانکداری می تواند در مهندسی مجدد کل کسب و کار صنعت بانکداری ایران با تاکید بر مشتری مداری موثر واقع شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539273 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!