شناسایی عوامل موثر بر انتخاب مقصدهای صادراتی محصولات دارویی ایران با رویکرد آمیخته

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر انتخاب مقصد صادراتی در صنعت دارو است. در بخش کیفی از روش دلفی جهت استخراج مدل مفهومی بهره برده شد. داده های این بخش به واسطه نظرسنجی از 15خبره دانشگاهی و خبره حوزه صادرات و از طریق روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انجام پذیرفت. در بخش کمی، ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بوده و نمونه آماری را 283 تن از مدیران، معاونین، کارشناسان و خبرگان حوزه صادرات و کارشناسان سازمان های مرتبط با تجارت و اساتید حوزه دانشگاه تشکیل می دهند که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شده-اند. جهت تحلیل داده ها از روش مدلیابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره برده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ریسک تجارت، توسعه اقتصادی، جذابیت ویژگی های بازار، ویژگی های فنی محصول، منابع و قابلیت ها، اعتبار شرکت، ویژگی های فناوری، عضویت در پیمان ها و موانع تعرفه ای و محدودیت های ناشی از تصمیم های دولتی بر انتخاب مقصد صادراتی دارو تاثیرگذار هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
140 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539275 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!