برآورد زیان پرداخت وام در بانک سرمایه با استفاده از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علف های هرز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی است که سیستم بانکداری درکشورمان در شرایط حاد تورمی سال های اخیر با آن روبروست. تسهیلات اعطایی بانک ها بدون لحاظ شرایط تورمی معمولا منجر به زیان پنهان پرداخت وام و در نتیجه کاهش سودآوری و خطرعدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه خطر ورشکستگی بانک ها شده است. هدف از پژوهش حاضر برآورد زیان پرداخت وام در بانک سرمایه با استفاده از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علف های هرز می باشد. در این پزوهش برای بررسی زیان پرداخت وام طراحی مدل انجام شده و جهت مقایسه پیش بینی زیان پرداخت وام بین نتایج محاسبه ای با استفاده از فرمول ابتکاری پیشنهادی و درآمد تسهیلات مالی اعطایی از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علف های هرز استفاده شد. نتایج نشان داد ارتباط و همبستگی منفی بین زیان پرداخت وام با رشد سودآوری بانک سرمایه در شرایط تورمی بالا وجود دارد. همچنین مقایسه پیش بینی زیان پرداخت وام بین نتایج محاسبه ای با استفاده از فرمول ابتکاری پیشنهادی، عدد پیش بینی شده توسط الگوریتم بهینه سازی علف های هرز و درآمد تسهیلات مالی اعطایی نشان داد زیان پرداخت وام با استفاده از الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی علف های هرز قابل محاسبه می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
162 تا 175
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539276 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!