بانکداری خرد و عوامل بازاریابی موثر بر آن (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر سنندج)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه صنعت بانکداری در اقتصاد ایران، نقشی فراتر از جایگاه ذاتی خود ایفا می کند، بدین معنی که وظایف سایر بخش های اقتصاد خصوصا حوزه های مالی را نیز بالاجبار به عهده گرفته است. این درجه از اهمیت، می طلبد که در این صنعت کارهای پژوهشی بیشتری صورت گیرد. در پژوهش حاضر، با توجه به دو نکته اساسی؛ نقش پررنگ حوزه بانکداری خرد در ترکیب منابع و مدیریت شهرت بانک ها و تعداد بالای مشتریان خرد در بانک ها در سطح شهر سنندج، بانکداری خرد به عنوان نقطه عطف پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر، به بررسی بانکداری خرد و عوامل بازاریابی موثر بر آن می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه مشتریان خرد شعب بانک ملت در سطح شهر سنندج می باشند و تعداد 384 نفر از مشتریان با استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گیری قضاوتی دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که تمامی فرضیه های پژوهش مورد تایید هستند و ارتباط معناداری در بین متغیرهای پژوهش وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
176 تا 194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539277 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!