بررسی تاثیر طول عمر واحد تجاری(سن شرکت)در روش تحلیل چند بعدی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی(مورد مطالعه بانکهای تجاری)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بررسی نظام اقتصادی در سطح بین المللی بیانگر این حقیقت است که همواره میان سرمایه گذاری و سطح پیشرفت اقتصادی کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. به این معنا که کشورهایی با الگویی کارامد در تخصیص سرمایه به بخشهای مختلف اقتصادی، اغلب از پیشرفت اقتصادی و در نتیجه رفاه اجتماعی بالاتری برخوردار میباشند این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد و ابزار گردآوری داده ها بصورت داده کاوی می باشد و قلمرو موضوعی این تحقیق بانکهای تجاری می باشداین تحقیق درباره بررسی تاثیر طول عمر واحد تجاری(سن شرکت)در روش تحلیل چند بعدی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی(مورد مطالعه بانکهای تجاری) انجام شد و تحلیلها مورد بررسی قرار گرفت و نتایج مورد نظر ارایه گردید. به طور کلی با توجه به نتایج مفید به دست آمده از آزمون آماری که بیانگر دقت 85 درصدی مدل تحلیل چند بعدی ترجیحات در حالت الف است ونشان دهنده عدم وجود خطا به طور میانگین در حالت ب می باشد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که بررسی طول عمر واحد تجاری می تواند دقت مدل فوق را افزایش دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
228 تا 247
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539280 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!