بررسی نسبت آبزیان تجاری و دورریز در ترکیب صید ابزار انتظاری مشتا و برآورد طول در بلوغ دو گونه از گربه ماهیان صید شده (استان هرمزگان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مطالعه میزان صید دورریز ابزار مشتا و پارامتر طول در بلوغ (Lm50) دو گونه از آبزیان دورریز، یعنی گربه ماهی خالدار (Arius maculatus) و گربه ماهی خاکی (Plicofollis dussumieri) برآورد شد. نمونه برداری در شهر بندرعباس از آذر سال 1393 به مدت یکسال صورت پذیرفت. جهت محاسبه طول در بلوغ، پس از تعیین بلوغ نمونه ها به روش  Biswas(1993) ، با بهره گیری از روش حداقل مربعات در Data Analysis Solver موجود در محیط Excel نسخه 2013 و به روش King (2007) عمل شد. 65/23 درصد از وزن و 74/93 درصد از تعداد آبزیان صید شده در چارچوب صید دورریز طبقه بندی شده و تنها 34/77درصد از وزن و 25/07درصد از تعداد آن ها در زمره صید تجاری قرار گرفتند. طبق نتایج به دست آمده مقدار طول در بلوغ گربه ماهی خالدار 28/2 سانتی متر برآورد شد که 51/50درصد آن ها زیر اندازه بلوغ بودند. همچنین مقدار طول در بلوغ برای گربه ماهی خاکی 32 سانتی متر برآورد شد که 62/3 درصد آن ها زیر اندازه بلوغ بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که ابزار مشتا با تنوع بالای آبزیان به دام افتاده و صید برخی از این آبزیان به صورت نابالغ؛ تهدیدی برای ذخایر شیلاتی در استان هرمزگان و محدوده آب های ایرانی خلیج فارس می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539281 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!