تاثیر عصاره حنا (Lawsonia inermis) بر میکروجلبک Chlorella vulgaris

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پدیده بیوفولینگ خسارت اقتصادی بزرگی را روی ساخت و سازهای مصنوعی ایجاد می نماید به طوری که با کاهش قدرت مانور شناورها و در نتیجه کاهش سرعت آن ها موجب افزایش مصرف سوخت و هم چنین افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری می شود. امروزه مطالعات بسیاری در مورد رفع معضلات بیوفولینگ صورت گرفته است که مهم ترین آن ها، شناسایی ترکیبات آنتی فولینگی طبیعی است. در این مطالعه، خواص ضد فولینگ گیاه دارویی حنا با (Lawsonia inermis) استفاده از حلال های آن هگزان، اتیل استات، متانول و آبی بررسی شدند. تیمارها در 3 تکرار انجام شد. پس از 24 ساعت، در زیر میکروسکوپ نوری، تعداد جلبک ها به وسیله لام نیوبار شمارش گردید. آنالیز داده ها با نرم افزار SAS انجام شد و مقایسه داده ها به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت. بررسی تجزیه آماری عصاره های گیاه دارویی حنا روی میکروجلبک Chlorella vulgaris، نشان داد که در سطح احتمال 0/001، بین تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی دار وجود دارد. بررسی نتایج مربوط به تغییرات رشد نشان داد که با اعمال تیمارها، رشد این جلبک به میزان قابل توجهی مهار شده است. عصاره اتیل‎استاتی با غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر، عصاره ان هگزانی با غلظت 20 میلی گرم بر میلی لیتر و عصاره متانولی با غلظت 80 میلی گرم بر میلی لیتر و عصاره آبی با غلظت 160 میلی گرم بر میلی لیتر به ترتیب بیشترین اثر بازدارندگی بر زنده مانی میکروجلبک Chlorella vulgaris را دارا بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
12 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539289 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!