شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران (مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مولفه های مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر  جهت گیری، کاربردی و از نظر هدف  توصیفی- پیمایشی بوده و به روش کمی انجام پذیرفته است. ابزار گرد آوری داده ها  پرسشنامه است که با همکاری تعداد 306 نفر از دانشگران سازمانی و کارکنان صورت پذیرفت. در بحث تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با به کارگیری مدل تحلیل عاملی و استفاده از نرم افزار Smart PLS نسبت به رتبه بندی مولفه های شناسایی شده اقدام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده مدل مدیریت جانشین پروری دانشگران سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی دارای پنج بعد و یازده مولفه  است. نتایج حاضر نشان داد که مولفه های  روش های ضمن خدمت و عوامل فردی به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین اولویت در طراحی مدل شناسایی شده بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539292 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!