ارزیابی دقت محصولات بارش ماهواره ‏ای در تخمین بارش ‏های مربوط به ماه‏ های سیلابی (مطالعه موردی: حوضه آبریز سد یامچی اردبیل)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تخمین داده‏های بارش توسط محصولات ماهواره‏ای با دقت زیاد در مقیاس زمانی و مکانی که از اجزای اصلی مدل‏های هیدرولوژیکی است، کمک زیادی به مدیریت منابع آب خواهد کرد. از این‏رو، در این پژوهش اقدام به ارزیابی دقت داده‏های بارش و همچنین، اصلاح اریبی آن‏ها به روش چندک (RQUANT) برای ارتقای عملکرد داده‏های ماهواره‏ای در حوضه آبریز سد یامچی واقع در استان اردبیل شد. داده‏های ماهواره‏ای استفاده ‏شده شامل داده‏های بارش PERSIANN-CCS، PDIR-Now و GPM در مقیاس زمانی ساعتی، روزانه و ماهانه برای ماه‏های پربارش منطقه است که طی یازده سال توسط شاخص‏های آماری متوسط بارش، انحراف معیار و ضریب تغییرات انتخاب شدند. اعمال روش اصلاح اریبی توانست تا حد امکان عملکرد داده‏های ماهواره‏ای را در ماه‏های پربارش بهبود ببخشد. مقایسه نتایج به دست ‏آمده از ماهواره GPM در مقیاس ماهانه با داده‏های بارش زمینی نشان داد این محصول نسبت به مدل‏های PERSIANN-CCS و PDIR-Now از عملکرد بهتری برخوردار بوده و دارای شاخص MAE و RMSE برابر 66/4 و 70/9 و ضریب همبستگی 74/0 است، در حالی ‏که این مقادیر برای مدل PERSIANN-CCS و PDIR-Now به ترتیب برابر 24/45، 03/62 و 36/0 و 09/7، 52/13، 27/0 است. به همین ترتیب، در مقیاس روزانه محصول بارش ماهواره‏ای GPM عملکرد مطلوب‏تری را ارایه داد. مقادیر آماری برای ماهواره GPM در مقیاس ساعتی نیز به ترتیب برابر 91/0، 66/2 و06/0 به دست آمد. به ‏طور کلی، بارش به ‏دست ‏آمده از GPM در مقایسه با سایر ماهواره‏ها نتایج بهتری ارایه می‏دهد، اگرچه در مقیاس روزانه و ساعتی نتایج مطلوبی نسبت به داده‏های اندازه‏گیری شده حاصل نشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
317 تا 331
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539317 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!