بررسی وضعیت ربایش تاجی بارش در دو گونه مرتعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی میزان ربایش تاجی بارش و نیز تاثیر مقدار و شدت بارش و درصد تراکم تاج پوشش گونه های پرند و کاهوی وحشی بر مقدار و درصد برگاب آن ها در راستای بهره وری مناسب برای حفاطت خاک این پژوهش در پردیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست بیرجند طی 9 ماه (مهرماه 1398 تا خرداد 1399) انجام شده است. مقدار بارندگی در زیرگونه‏ها پس از هر رویداد بارش اندازه گیری شد. همچنین، طی فصل پاییز تا بهار به صورت عمودی از سطح تاج پوشش گونه ها تصویربرداری و مساحت موثر آن ها محاسبه شد. سپس همبستگی مقادیر، آنالیز رگرسیونی و تجزیه واریانس مربوط به هریک از پارامترها در Spss بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده، بیشترین و کمترین درصد برگاب به ترتیب برابر با 32 و 11 درصد مربوط به گونه کاهوی وحشی است. مقدار کل برگاب سالانه برای گونه‏های پرند و کاهوی وحشی به ترتیب برابر 4/30 و 1/55 میلی متر به دست آمد. نتایج آنالیز رگرسیونی نشان داد بین مقدار بارش با مقدار برگاب گونه پرند رابطه خطی وجود دارد (R2=0/827). بین مقدار برگاب با درصد تراکم گونه پرند رابطه خطی وجود دارد (R2=0/73). بین مقدار بارش با مقدار برگاب گونه کاهوی وحشی رابطه خطی وجود دارد (R2=0/63).

زبان:
فارسی
صفحات:
345 تا 352
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539319 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!