تاثیر شیوه های های تاملی با واسطه راهبردی مبتنی برروش آموزشی متقابل تاملی بر خود پنداره تحصیلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از دغدغه های اصلی در آموزش زبان، ایجاد ارتباط آشکاربین تیوری و عمل است. برای تحقق این هدف، پژوهش حاضر به دنبال معرفی شیوه جدیدی از آموزش تاملی با واسطه راهبردی، آموزش متقابل تاملی (RRT) و بررسی تاثیر آن بر خودپنداره تحصیلی زبان آموزان ایرانی زبان خارجی انگلیسی با تمرکز بر مولفه های آن بود. برای این منظور، مطالعه حاضر با اتخاذ یک طرح نیمه تجربی، در یک درمان 6 مرحله ای با پیروی از اصول کارآموزی شناختی ذکر شده توسط کالینز و همکاران (1989) انجام شد. برای انتخاب کلاس های دست نخورده با 100 یادگیرنده زبان خارجی انگلیسی سال اول از نمونه گیری آسان استفاده شد. یک نسخه ترجمه شده از پرسشنامه خودپنداره تحصیلی به عنوان ابزار ارزیابی قبل و بعد استفاده شد. MANCOVA برای بررسی تغییرات میانگین های گروهی و تعیین میزان عملکرد برنامه مداخله برای بهبود خودپنداره تحصیلی فراگیران مورد استفاده قرار گرفت. داده های عددی نشان می دهد که آموزش RRT به طور قابل توجهی بر مولفه های خودپنداره تحصیلی فراگیران تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، افزایش خود ادراک مثبت فراگیران در مورد شایستگی خود که به طور خاص با خلاقیت، توانایی فکری، خودتنظیمی و انگیزه سر و کار دارد، می تواند تحت برنامه های ویژه ای محقق شود که آنها را به عنوان شخصیت هایی فعال با توانایی های قابل احترام در هنگام همکاری با افراد مهم در نظر می گیرد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
22 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539345 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!