بهبود اعتماد بنفس در نگارش وروان نویسی با تکیه بر آموزش خلاق: بررسی نقش تیپ شخصیتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اهمیت مهارت های ارتباطی خصوصا مهارت نوشتاری در دنیای امروز برهیچکس پوشیده نیست.آموزگاران در این حوزه تلاش می کنند تا مسیر را برای خلق متن نوشتار ی تاثیرگذار با هر هدفی؛ اعم از تکالیف نگارشی غیررسمی محول شده به زبان آموزان طی هرجلسه ی آموزشی ، نگارش نامه های رسمی تجاری و حتی نگارش برای اهداف ویژه ، هموار کنند. در این مطالعه، سعی بر بررسی اثر دوره یآموزشی و تمرین های مرتبط با نگارش خلاق بود و برآن بود تا اثر قابل ملاحظه ی نگارش خلاق بر روان نویسی و اعتماد به نفس در نگار ش زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط زبانی را دریابد. بعلاوه، این مطالعه به بررسی اثر تیپ شخصیتی زبان آموزان که همان درون گرایی و برون گرایی ست، طی نگارش خلاقانه با در نظر گرفتن هریک از متغیرهای وابسته ی فوق الذکر می پردازد. شرکتکنندگان این پژوهش از دبیرستان دانشگاه زاهدان انتخاب شدند و بصورت تصادفی د ر دو گروه گواه وآزمایش قرار گرفتند. زبان آموزان گروه گوا ه تمرین های نگارشی سنتی و رسمی را تمرین کرده، در حالیکه تمرین های نگارشی خلاقانه برای زبان آموزان گروه آزمایش در نظر گرفته شد. ابزارهای اندازه گیری اعتماد به نفس، روان نویسی و تیپ شخصیتی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که نگارش خلاق تاثیر قابل ملاحظه ای در جهت بهبود روان نویسی و افزایش اعتماد به نفس در نگارش داشته است، اما نتایج به دست آمد ه اثر قابل ملاحظه ای را با در نظر گرفتن تیپ شخصیتی فراگیران نشان نداد، بنابراین روان نویسی و اعتماد به نفس در نگارش فراگیران درونگرا و برونگرا تفاوت قابل ملاحظه ای باهم نداشتند.می توان نتیجه گرفت که نگارش خلاق باعث پیشرفت مهارتهای نوشتاری زبان آموزان می شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
39 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539346 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!