بررسی کنش و خودکارآمدی نوشتاری معلمان زبان انگلیسی در بافت زبان خارجه با توجه به تجربه تدریس و جنسیت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نوشتن چالشی مهم  نه تنها برای زبان آموزان، بلکه برای معلمانی که مهارت های بسیار بالا و خودکارآمد ی همانند مردمان بومی در مقوله نوشتار دارند به حساب می آید. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی کنش نوشتاری و خودکارآمدی نوشتاری معلمان زبان انگلیسی ایرانی با توجه به جنسیت و تجربه تدریس آنها می پردازد. به این منظور، نمونه ای طبقه ای متشکل از 80 معلم زبان انگلیسی (40 مرد و 40 زن) از جامعه پژوهشی حدود 120 نفری مراکز انگلیسی شکوه ایران و جهاد دانشگاهی ارومیه انتخاب شدند. دو گروه (مرد و زن) بر اساس تجربه تدریس خود به سه گروه مبتدی (N = 15) 1-4 سال سابقه تدریس، در حال پیشرفت (N = 13) با 5-9 سال و با تجربه (N = 12) با بیش از 10 سال تقسیم شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا یک فعالیت نوشتاری انجام دهند و همچنین پرسشنامه خودکارآمدی نوشتاری معلمان را تکمیل کنند که نتایج آن بیشتر از طریق ANOVA دو طرفه و نیز ضریب همبستگی  Correlation  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها میانگین پایین تر از حد انتظار را برای نمره کنش نوشتاری معلمان مبتدی به عنوان ضعیف ترین  گروه و بدون تفاوت معنی دار بین خودکارآمدی نوشتاری شرکت کنندگان مرد و زن را نشان داد. با این حال، تجربه تدریس به طور قابل توجهی بر خودکارآمدی نوشتاری شرکت کنندگان تاثیر می گذارد و تجزیه و تحلیل های همبستگی حاکی از روابط مثبت قابل توجهی بین کنش نوشتاری معلمان با تجربه و در حال توسعه و خودکارآمدی نوشتاری آنها را دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
53 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539347 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!