مطالعه ی ترکیبی تاثیر آموزش دانش ژانر از طریق روش چوب بست بر مهارت نوشتاری آکادمیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی ایرانی: دستاوردها و ادراکات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
این مطالعه ترکیبی با هدف بررسی اثرات آموزش دانش ژانر از طریق روش چوب بست بر مهارت های نوشتاری انجام شد. شرکت کنندگان اولیه این مطالعه 100 (62 زن و 38 مرد) نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی بودند که از دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در درس نگارش پیشرفته از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و البرز انتخاب شدند. روش انتخاب نمونه، نمونه گیری در دسترس بود. برای همگن سازی نمونه، آزمون سطح آکسفورد (OPT) انجام شد و بر اساس نتایج آن، 50 زبان آموز پیشرفته شامل 31 زن و 19 مرد برای هدف پژوهش انتخاب شدند. سپس به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش بر اساس دانش ژانر از طریق روش چوب بست آموزش داده شد و گروه کنترل طبق برنامه درسی کلاس آموزش دریافت کردند. پس از آن، آیلتس آکادمیک رایتینگ تسک 2 به عنوان پیش آزمون مطالعه اجرا شد. دوره آموزش 16 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه به طول انجامید. در پایان دوره آموزش، همان آیلتس آکادمیک رایتینگ تسک 2 به عنوان پس آزمون اجرا شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته برای فراگیران گروه آزمایش به منظور سنجش کمی ادراک آنان از دانش ژانر اجرا شد. به منظور بررسی کیفی درک فراگیران از آموزش ها، مصاحبه انفرادی نیمه ساختاریافته با 10 نفر از دانشجویان که از گروه آزمایش انتخاب شدند، انجام شد. نتایج نشان داد که دانش ژانر داربست تاثیر بسزایی بر مهارت نوشتاری آکادمیک زبان آموزان ایرانی دارد. علاوه بر این، یافته های کیفی نشان داد که فراگیران دیدگاه های مثبتی را نسبت به آموزش دانش ژانر از طریق روش چوب بست در توسعه مهارت نوشتاری تحصیلی خود اتخاذ کردند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
74 تا 91
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539348 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!