تخمین خطر فرسایش خاک با کاربست و ارزیابی صحرایی مدل ICONA در حوزه آبخیز ساحلی سورک، استان هرمزگان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

فرسایش خاک امروزه به یکی از بزرگ ترین معضل های دنیا به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک تبدیل شده است که مسایل محیط زیستی، کشاورزی و امنیت غذا را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی رشد و توسعه فعالیت های بشری همراه با تغییر کاربری اراضی و تخریب منابع ازجمله عوامل موثر بر شدت فرسایش است. حال آن که تاکنون رویکردهای پیشگیرانه مبتنی بر ارزیابی خطر فرسایش خاک برای اتخاذ تدابیر صحیح مدیریتی کم تر موردتوجه قرارگرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر باهدف بررسی خطر و شناخت مناطق حساس به فرسایش خاک در حوزه آبخیز ساحلی سورک استان هرمزگان با استفاده از مدل ICONA انجام شد.

مواد و روش ها: 

لایه های ورودی اطلاعاتی شیب، سطوح سنگی و کاربری اراضی، برای کاربست مدل مزبور در آبخیز مطالعاتی با یکدیگر هم پوشانی شد. نقشه خطر فرسایش پذیری خاک نیز با هم پوشانی دو نقشه فرسایش خاک و حفاظت خاک تهیه شد.

یافته ها:

 نتایج به دست آمده ضمن معرفی زیرحوزه های آبخیزهای با اولویت بالای مدیریتی بر گسترش نسبی خطر فرسایش خاک در منطقه موردمطالعه به ترتیب در محدوده خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد با مقادیر یک 31/08،   28/23 ،   12/01  ،  28/67درصد دلالت داشت.

نتیجه گیری

یافته های حاصل از پژوهش حاضر علاوه بر تایید توانایی مدل مزبور در تخمین خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز مطالعاتی بر امکان استفاده از نقشه خطر فرسایش تهیه شده به عنوان ابزار مناسب برای مدیران و کارشناسان اجرایی در انجام موثر مدیریت آب وخاک منطقه تاکید داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539970 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!