بررسی نتایج احیای اراضی جنگلی با اجرای جنگل‎کاری بنه و بادام کوهی در شهرستان خاتم، استان یزد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ارزیابی موفقت جنگل‎کاری های انجام شده توسط سازمان های اجرایی می تواند رهنمود خوبی برای ترسیم مسیر آینده در احیای اراضی جنگلی باشد. در این پژوهش و به منظور بررسی موفقیت و تاثیر جنگل‎کاری های بنه و بادام در احیای اراضی جنگلی جنوب استان یزد یک قطعه 119 هکتاری انتخاب و براساس روش کاشت به قسمت هایی تقسیم شد. در هر قسمت دو ردیف به صورت تصادفی انتخاب و در هر چاله کاشت زنده مانی و ابعاد نهال ها اندازه گیری شد. نتایج روش های بذرکاری مستقیم و گلدان واگردان و همچنین روش های آبیاری مداوم و آبیاری سال اول با آزمون t مستقل و نتایج سه روش بذرکاری مستقیم، گدان واگردان و نهال کاری بادام نیز با آزمون تجزیه واریانس مقایسه شد. جهت بررسی غنای گیاهان علفی در محدوده جنگل‎کاری و محدوده تحت چرا از روش ترانسکت استفاده شد. نتایج نشان داد که در بخش آبیاری سال اول، درصد زنده مانی کل 77 درصد بوده و روش گلدان واگردان نسبت به بذرکاری مستقیم بادام موفق تر بوده است. در بخش آبیاری مداوم، درصد زنده مانی بنه به روش گلدان واگردان 8/38 درصد، بذرکاری مستقیم بادام 9/69 درصد، گلدان واگردان 5/84 درصد و نهال کاری آن 9/86 درصد بود. در مجموع 35 گونه گیاهی در بخش جنگل‎کاری و 14 گونه در قسمت تحت چرا وجود داشت. تراکم پوشش علفی در منطقه جنگل‎کاری 68/1 بوته در متر مربع و پوشش 32 درصد محاسبه شد. اما تراکم در منطقه تحت چرا 49/0 بوته در متر مربع و پوشش 91/3 درصد بود. بر اساس نتایج، بارش های منطقه به تنهایی برای حصول موفقیت در جنگل‎کاری بادام کوهی کافی هستند. البته نهال کاری بادام با آبیاری نیز زنده مانی قابل توجه داشته است. به طور کلی برای گونه بادام نهال کاری و بذرکاری به روش گلدان واگردان مناسب ارزیابی شده و بذرکاری مستقیم زنده مانی کمتری دارد. همچنین جنگل‎کاری بنه ترجیحا در فازهای بعدی و پس از استقرار گونه های پرستار توصیه می شود. احیای پوشش مرتعی و حضور زادآوری طبیعی گونه های پیشگام بین ردیف ها نشان دهنده روند مثبت احیای اراضی مورد مطالعه هستند.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540005 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!