مطالعه کشتارگاهی میزان شیوع و خسارات اقتصادی مستقیم انگل های کبدی در گوسفندان شهرستان بیرجند

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

انگل های کبدی یکی از مهمترین گروه های انگلی می باشند که علاوه بر ایجاد بیماری در حیوانات میزبان دارای اهمیت زیونوتیک نیز می باشند. این مطالعه با هدف بررسی کبدهای گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهرستان بیرجند و شناسایی آلودگی های انگلی در آن ها، یافتن علت آلودگی و تخمین خسارت های مستقیم اقتصادی ناشی از آن ها انجام گردید.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود و به صورت مقطعی در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1400 انجام گرفت. در مدت زمان انجام تحقیق با مراجعه به کشتارگاه، کبدهای حذفی جمع آوری شده و در شرایط سرد و بر روی کیسه های یخ به آزمایشگاه انگل شناسی  منتقل شدند. در آزمایشگاه با بررسی ظاهری و همچنین برش های عمقی در بافت کبد، کیست های احتمالی موجود در کبد تحت بررسی های تشخیصی قرار گرفت.

یافته ها

در مدت زمان 12 ماهه انجام تحقیق، 15319 راس گوسفند کشتار شد که از این تعداد 790 گوسفند دارای آلودگی انگلی در کبدهایشان بودند. کبدهای آلوده به صورت کلی یا جزیی حذف شدند. مجموع حذفیات کبد ناشی از انگل ها 793 کیلوگرم برآورد گردید که این مقدار بر اساس قیمت روز (هر کیلو کبد: یک میلیون و پانصد هزار ریال) یک میلیارد و صد و هشتاد و نه میلیون و پانصد هزار ریال (1189500000 ریال) محاسبه گردید. انگل های مشاهده شده در کبدهای آلوده عبارت بودند از: کیست هیداتید، فاسیولا، دیکروسلیوم، سیستی سرکوس تنیاکولیس و سارکوسیست.

نتیجه گیری

با توجه به وسعت و حجم آلودگی و با عنایت به خسارت ریالی مستقیم ناشی از آلودگی های انگلی در شهرستان بیرجند می توان حدس زد که انگل ها سالانه مبالغ بسیار هنگفت و چشمگیری خسارت به صنعت دامپروری کشور وارد می کنند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
797 تا 807
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540285 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!