بررسی ماکروسکوپیک انگل های خارجی مرغ های خانگی و کبوترهای استان قم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

جهت بررسی میزان آلودگی انگل های خارجی ماکروسکوپیک مرغ های بومی و کبوترهای استان قم، از دی ماه 1395 تا شهریور1396، 300 قطعه مرغ بومی و 300 قطعه کبوتراز بخش مرکزی، سلفچگان، جعفریه، کهک و خلجستان به صورت اتفاقی انتخاب و بررسی شدند. از بخش مرکزی 200 پرنده و از سایر مناطق ذکر شده هر کدام 100 پرنده مورد بررسی قرار گرفتند. از 300 قطعه مرغ بومی، 202 قطعه (67/33%) آلوده و 98 پرنده (32/67%) فاقد آلودگی بودند. همچنین از 300 کبوتر، 218 کبوتر (72/66%) آلوده و 82 قطعه (27/34%) فاقد آلودگی انگل خارجی بودند. بیشترین درصد آلودگی مرغ های بومی و کبوترها در بخش سلفچگان به ترتیب با 90 و 84 درصد و همچنین کمترین درصد آلودگی مرغ بومی در بخش مرکزی (43%) و کمترین آلودگی کبوترها مربوط به بخش جعفریه (66%) بود. در بررسی کلی پرندگان مورد مطالعه در بخش های مورد بررسی، بیشترین آلودگی، مربوط به سلفچگان با 87% و کمترین آلودگی مربوط به بخش مرکزی با 44% بود. از نظر جنس و گونه انگل های جداشده از مرغ های بومی منوپون گالینه، مناکانتوس استرامینوس، گونیوییدس دیس ملیس، لیپروس کاپونیس و کوکلوتوگاستر هتراگرافوس شپش های جدا شده بودند. همچنین کنه های آرگاس پرسیکوس نیز از مرغ های بومی جدا شد. لارو مگس نیز در چندین مورد از لانه و محل نگهداری جدا شد.بالاترین آلودگی (69 درصد) مربوط به منوپون گالینه و کمترین آلودگی مربوط به گونیوییدس (5%) تعیین گردید. همچنین از کبوترهای مورد مطالعه، شپش های منوپون گالینه، لیپروس کاپونیس، و مناکانتوس استرامینوس و کنه نرم آرگاس پرسیکوس جدا شد. بالاترین آلودگی مربوط به شپش منوپون (53%) و کمترین آلودگی مربوط به مناکانتوس (14%) تعیین گردید.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
219 تا 231
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540313 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!