تاثیر عصاره گل گیاه گلرنگ بر روی میزان فعالیت سرمی کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز موش های صحرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر به دلیل اثرات جانبی داروهای شیمیایی مجددا به داروهای گیاهی روی آورده شده است.گلرنگ یکی از گیاهان دارویی می باشد که به عنوان یک رنگ دهنده ارزان قیمت در شیرینی پزی و آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد ،همچنین دارای خواص درمانی زیادی است.آنتی اکسیدان ها بخشی از سیستم دفاعی بدن هستند که فرد را در برابررادیکال های آزاد محافظت می کنند.در این تحقیق تاثیر عصاره هیدروالکلی گل گلرنگ بر روی میزان سرمی دو آنتی اکسیدان آنزیمی مهم (کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز) در 60 سر موش صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت. موش های صحرایی مورد مطالعه به طور تصادفی به سه گروه تجربی 1، 2 و 3 و یک گروه کنترل تقسیم شدند. این موش های صحرایی در قفسه های استاندارد از نظر آب، غذا ،نور و دما نگهداری شدند. گروه های تجربی 1،2 و 3 به ترتیب 100، 200 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم از عصاره هیدرو الکلی گلرنگ را به صورت داخل صفاقی به مدت 28 روز دریافت کرده و در روزهای 14 و 28 از آن ها در شرایط استریل خونگیری به عمل آمد. با استفاده از کیت های شرکت زل بایو آلمان و دستگاه اسپکتروفتومتر میزان فعالیت کاتالاز و گلوتاتیون پر اکسیداز در سرم اندازه گیری شد. مقادیر حاصل با استفاده از آزمون های آماری آنووا، توکی و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که مصرف عصاره هیدرو الکلی گلرنگ با دوزهای مختلف هیچگونه تاثیری بر فعالیت این آنتی اکسیدان های آنزیمی ندارد،زیرا هیچگونه اختلاف آماری معنی دار بین میانگین میزان فعالیت این آنزیم ها در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
232 تا 238
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540314 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!