اثر عصاره آبی الکلی برگ گیاه مورد بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد در موش صحرائی نر بالغ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

گیاه مورد به عنوان یک گیاه باارزش و دارای خواص درمانی متعدد در طول سالیان متمادی در تاریخ ثبت شده است. امروزه در کشور ایران تعدادی داروهای برگرفته از این گیاه وجود دارد که شامل کرم میتروپلکس، محلول میرتکس، پودر استنشاقی آفتوپلکس، کرم رکتول و داروهایی از این قبیل می باشد. خاصیت دارویی این گیاه احتمالا به دلیل وجود ترکیبات شیمیایی موجود در ساختمان آن می باشد، ترکیباتی همانند تانین، فلاوینویید، ساپونین، آسکوربیک اسید، 8،1-سینیول، میرستین و دلتاکادینن. از آنجایی که در بعضی حوزه های درمانی از برگ گیاه مورد برای بهبود بخشیدن به ناتوانی های جنسی استفاده می شود، در مطالعه حاضر اثر عصاره آبی الکلی گیاه مورد بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد در موش صحرایی نر بالغ مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور چهل سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار انتخاب شده و بطور تصادفی در 5 گروه 8 تایی قرار داده شدند: گروه کنترل که هیچ دارویی دریافت ننمود، گروه شم که فقط حلال (آب مقطر) دریافت کرد و سه گروه تجربی 1، 2 و 3 که به ترتیب مقادیر 0/75، 1/5 و 3 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی الکلی برگ گیاه مورد را دریافت نمودند. نحوه دریافت عصاره به صورت خوراکی، روزانه و به مدت 21 روز انجام شد. بعد از آخرین دریافت عصاره، حیوانات بیهوش شده و نمونه های خونی از قلب آنها به منظور اندازه گیری هورمونهای FSH، LH و تستوسترون گرفته شد. روش اندازه گیری هورمونها رادیوایمونواسی (RIA) انتخاب گردید. نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS و Excel، وآزمون های آماری واریانس یک طرفه و Post-hoc مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. همچنین سطح آماری معنی دار در حد P<0/05 در نظر گرفته شد. نتایج هورمونی بدست آمده بر افزایش معنی دار غلظت هورمونی تستوسترون دلالت داشت اما تفاوت معنی داری در غلظت های هورمونهای FSH و LH دیده نشد. تغییرات بدست آمده احتمالا می تواند به وجود ترکیباتی مثل فلاوینویید، آسکوربیک اسید و میرستین (مهارکننده فعالیت آنزیم، آروماتاز)، لینولییک اسید، اولییک اسید و پالمتیک اسید (مهار فعالیت آنزیم 5- آلفا ردوکتاز) و 8،1-سینیول و دلتاکادینن (القاءکننده سیتوکروم P450) مرتبط باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
239 تا 244
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540315 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!