بررسی تاثیر عصاره الکلی خارشتربر پروفایل لیپیدی موش صحرایی نر در دیابت القایی ناشی از استرپتوزوتوسین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اختلال در تولید لیپیدیکی از رایج ترین مشکلات بیماری دیابت محسوب می شود که تقریبا در 40% دیابتی ها دیده می شود. در این تحقیق، تاثیر عصاره الکلی خارشتر (Alhagi maurorum) بر میزان تغییرات لیپیدی در موش صحرایی نر بدنبال القای استرپتوزوتوسین بررسی شد .در این مطالعه تجربی از 42 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد که به 6 گروه هفت تایی در قالب گروه های کنترل ، شاهد دیابتی و تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل: هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد، گروه شاهد دیابتی : حیوانات این گروه mg/kg 70 استرپتوزوتوسین یک بار به صورت درون صفاقی در ابتدای دوره 2 ماهه آزمایش دریافت کردند، گروه تجربی 1 و 2: حیوانات این گروه به ترتیب 250 و 500 mg/kg عصاره الکلی خارشتر روزانه به طور دهانی طی 2 ماه دریافت کردند، گروه تجربی 3 و 4: حیوانات این گروه ابتدا 70 mg/kg استرپتوزوتوسین دریافت نموده و سپس طی یک دوره دو ماهه روزانه به ترتیب 250 و 500 mg/kg عصاره الکلی خارشتر دریافت کردند. 48 ساعت پس از دوره آزمایش ، نمونه های خونی تهیه و برای اندازه گیری سطح سرمی تری گلیسرید(TG)، کلسترول تام (TC) ، کلسترول LDL و کلسترول HDL تست شدند. غلظت سرمی تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه شاهد دیابتی (دریافت کننده 70 mg/kg استرپتوزوتوسین) نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری در سطح p<0/05 نشان داد .غلظت سرمی تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه تجربی 2 (دریافت کننده 500 mg/kg عصاره الکلی خارشتر)نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را نشان داد. غلظت سرمی کلسترول تام در گروه تجربی 1 (دریافت کننده 250 mg/kg عصاره الکلی خارشتر به تنهایی) نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را در سطح p<0/05 نشان داد. همچنین کلسترول HDL در گروه تجربی 1 (دریافت کننده 250 mg/kg عصاره الکلی خارشتر به تنهایی) نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری در سطح p<0/05 را نشان داد. غلظت سرمی تری گلیسرید و کلسترول LDL در گروه تجربی 4 (دریافت کننده 500 mg/kg عصاره الکلی خارشتر و استرپتوزوتوسین) در مقایسه با گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسین کاهش معناداری را نشان داد. غلظت سرمی کلسترول HDL در گروه تجربی 3 (دریافت کننده 250 mg/kg عصاره الکلی خارشتر و استرپتوزوتوسین) در مقایسه با گروه دریافت کننده استرپتوزوتوسینافزایش معناداری را در سطح p<0/05 نشان داد. احتمالا عصاره الکلی خارشتر به واسطه خواص آنتی اکسیدانتی باعث کاهش سمیت استرپتوزوتوسین و بهبود سطوح لیپیدی سرم می گردد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
70 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2540321 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!